Katy welsh, pillar cushion styled shot, 2017, £35, high res .jpg